İhracat, bir ülke sınırları içerisinde serbest dolaşımda bulunan (bu ülkede yetişen, üretilen, veya başka ülkelerden ithal edilmiş) malların ve hizmetlerin başka ülkelere satılması / gönderilmesi anlamına gelir.

Birinci Gümrük Müşavirliği olarak ;

 • İhraç edilecek eşya ile ilgili mevzuat ön çalışmasının yapılması (gerekli ön izinlerin vs. varsa belirlenmesi),
 • Eşya ile ilgili ihracat mevzuatının ve G.T.İ.P. tespitinin yapılması,
 • Firmanın sektörüne göre ilgili ihracatçı birliklerine üyelik işlemlerinin yaptırılması,
 • Dış ticarette kullanılan belgelerin (ATR., EUR.1, Menşe Şahadetnamesi.. vb) düzenlenmesi ve onayı (ülke durumuna göre konsolosluk tasdik işlemlerinin yaptırılması),
 • Bilgisayar ortamında ihracat beyannamelerinin düzenlenmesi ve operasyon sürecinin takip edilerek işlemlerin tamamlanması,
 • Yurt dışına gidecek olan vesaik evraklarının müşteri talimatına uygun olarak ilgili bankaya veya nakliyeciye teslim edilmesi,
 • Geçici ihracat işlemlerinin ve sürelerinin takibi,
 • Süreli işlemlerde vesaiklerin sürelerinin takibi,
 • Gümrük çıkış beyannamelerinin kapatılması ve takibi,
 • Kapatılan gümrük çıkış beyannamelerinin ihracatçı nüshalarının firmaya teslimleri,
 • Evrak teslim formu ile işlemi biten ihracat dosyası evraklarının firmaya teslimlerinin yapılması,
 • İşlemi biten ihracat dosyası evraklarının dijital arşiv ortamında saklanması
 • Tarafımızca yapılmış olan tüm ihracat işlemlerinin raporlarının aktif olarak istenilen periyodlarda tarafınıza iletilmesi,
 • İsteğe bağlı olarak özel raporlama çalışmalarının yapılması,
 • Sektörüne göre, yapılacak olan ihracat ürün gruplarına G.T.İ.P çalışması yapılması,
 • Rutin gümrükler dışında ki istisnai gümrüklere de ihracat operasyon organizasyonlarının yapılması,
 • İhracat işlemlerinin daha güvenli, doğru ve hızlı bir şekilde yapılmasının temini için çağdaş proaktif bir yaklaşımla “sistem entegrasyonları” kurgulayarak işlerlik kazandırılması, olarak müşterilerimize hızlı çözümler sunmaktayız.