Menşe Şahadetnamesi nedir ?

GENEL TANIM
Bir malın menşeinin belirlenip belgelendirilmesinde kullanılan Menşe Şahadetnamesi zorunlu olmayıp, ithalatçı firmanın isteği üzerine düzenlenir.

Bu belge 1 (bir) orijinal, 2 (iki) kopya, 1 (bir) başvuru formu olmak üzere 4 nüshadan oluşmaktadır. 1 (bir) kopya ve başvuru formu Oda’da kalır. İthalatçı firmanın isteği üzerine daha fazla kopya (COPY) düzenlenebilir. Orijinal takıma ilaveten düzenlenecek her takım Menşe Şahadetnamesi COPY kaşesi ile onaylanır.
MENŞE ŞAHADETNAMESİNİN DÜZENLENECEĞİ ÜLKELER
Menşe Şahadetnamesi mal cinsi ve ülke ayrımı yapılmaksızın tüm dünya ülkelerine düzenlenebilir.

MENŞE ŞAHADETNAMESİNİN ONAYI İÇİN İSTENEN BELGELER

– İhracat firmasının Türkçe ticari faturası. Fatura Maliye bakanlığı onaylı veya Noter tasdikli olmak zorundadır.

– Türk menşeli olmayan mallar için malın menşeini gösterir Gümrük Giriş Beyannamesi fotokopisi veya menşe tevsik edici belge

İKİNCİ NÜSHA (DUPLICATE) MENŞE ŞAHADETNAMESİ

Menşe Şahadetnamesi’nin çalınması,kayıp veya zayi edilmesi halinde düzenlenir.

– Duplicate dilekçesi

– İlk düzenlenen ve Odamızca onaylanan Menşe Şahadetnamesinin bir kopyası

– Gümrük Çıkış Beyannamesi fotokopisi

– İhracat faturası eklenerek başvuru yapılır.

İkinci nüsha olarak düzenlenen Menşe Şahadetnamesinin gözlemler bölümünde İKİNCİ NÜSHADIR anlamına gelen DUPLICATE kaşesi basılır. İlk düzenlenen Menşe Şahadetnamesinin tarih ve Seri no.su yazılır.

SORULARLA MENŞE ŞAHADETNAMESİ

Menşe nedir?Neden önemlidir?

Menşe bir eşyanın ekonomik milliyetidir.Örneğin; Türkiye’de hasat edilen bitkisel ürünler, Türkiye’de doğmuş ve yetiştirilmiş canlı hayvanlar vs. Menşe kavramı önemlidir çünkü eşyanın ithalatı sırasında gümrük vergilerinin hesaplanması, ticaret politikası önlemlerinin uygulanması(gözetim ve korunma önlemleri, miktar kısıtlamaları, anti-damping vergisi vs.) menşe ülkeye göre belirlenmektedir.Ayrıca, dış ticarete ilişkin istatistik tutulması bakımından da menşe önem arzetmektedir.

Menşe Şahadetnamesi ve EUR.1 Belgesi ne işe yarar?

Menşe Şahadetnamesi, eşyanın tercihli olmayan menşe statüsünü kanıtlamaya yarayan bir belgedir. EUR.1 Dolaşım Sertifikası, sertifikası muhteviyatı eşyanın anlaşma kuralları çerçevesinde menşeli olduğunu gösteren, ihracatçı tarafından doldurultuktan sonra Ticaret/Sanayi Odaları tarafından gerekli kontroller yapılarak tespit edilen ve gümrük idaresince vize edilmesini müteakip geçerli olan menşe ispat belgesi olup aramızda tercihli ticaret anlaşması olan ülkelerle yapılan ticarette indirimli tarifeden yararlanmayı sağlar.