EUR.1 nedir ?

Avrupa Birliği ile aramızdaki tarım ürünleri ticaretinde ve Avrupa Birliği’ne paralel olarak imzaladığımız Serbest Ticaret Anlaşmaları’nın yürürlüğe girdiği A bendinde listesi verilen ülkelerle aramızdaki ticarette tercihli rejimden yararlanılabilmesi için, menşe statüsünü belgelemek üzere düzenlenen dolaşım belgesidir.

İkili anlaşmalarda, ülkelerin korumak istedikleri sektörleri anlaşma kapsamı dışında tutabildikleri göz önünde bulundurulması gereken bir noktadır. Örneğin sıvı yağlar, İsrail ile aramızdaki Serbest Ticaret Anlaşması’nın kapsamı dışına çıkartılmıştır ve bu nedenle ihracat işlemleri sırasında EUR.1 Dolaşım Belgesi değil, Menşe Şahadetnamesi düzenlenmektedir.

EUR.1 Dolaşım belgesi, AB ülkeleri (tarım ürünleri ve Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu ürün listesinde yer alan ürünler için), EFTA ülkeleri(İsviçre, Norveç, İzlanda,Lihteynştayn), İsrail, Makedonya, Bosna Hersek, Filistin, Tunus, Fas, Suriye*( *TOBBdan alınan 04.10.2012/20964 sayılı yazıya istinaden, mevcut durum değişine kadar EUR.1 Dolaşım Belgesi düzenlenmeyecektir. Bu kapsamda sadece Menşe Şahadetnamesi düzenlenebilecektir. [1]Türkiye ile Suriye Arasında Serbest Ticaret Alanı Tesis Eden Ortaklık Anlaşması 6 Aralık 2011 tarihinde askıya alınmıştır. Askıya alma kararı için tıklayınız.), Mısır, Arnavutluk, Gürcistan, Sırbistan, Karadağ, Ürdün,Şili, Morityus Cumhuriyeti’ne düzenlenebilmektedir.

EUR.1 Dolaşım Sertifikası ile Gümrük Birliği kapsamında serbest dolaşımda bulunan eşyanın Türkiye ve Topluluğun aynı menşe kuralları ve gümrük vergilerinin geri ödenmesi ile bunların muafiyet tanınmasını yasaklayan hükümlerini içeren serbest ticaret anlaşması çerçevesinde PAMK, PAAMK veya BBMK sistemine taraf ülkelerden birine düzenlenebilmektedir.

EUR.1 Dolaşım Belgesi, EUR.MED Dolaşım belgesi, fatura beyanı veya EUR.MED fatura beyanı düzenlenebilmesi için serbest dolaşımda bulunan eşyanın menşe statüsünü kanıtlaması gerekmektedir. Eşyanın menşe statüsü tedarikçi beyanı ile kanıtlanmaktadır.

EUR.1 Dolaşım Belgesi, Türkiye veya Gümrük Birliği tarafından ikili serbest ticaret anlaşması yapılan ülkelere, AB ülkelerine yapılan işlenmemiş tarım ürünleri (konserve, turşu, kapari, kurutulmuş domates ve salça gibi) ayrıca bu belge AKÇT (demir, çelik) ürünleri için kullanılmaktadır.